طفا جهت برای مشاهده مبلغ اجاره و توضیحات لازم در ارتباط با هر دستگاه به قسمت مربوط به خدمات سپس اجاره محصولات مراجعه نمایید.