خدمات پرستاری در مشهد

کارشناس تغذیه:
طبق نیاز خانواده ها به حضور کارشناس تغذیه جهت مشاوره تغذیه مجموعه تندیس تندرستی با ارسال کارشناسان مجرب نیاز شما عزیزان را بر طرف می نماید.

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

پرستاری
پزشک

۰۹۳۳۸۹۲۳۰۰۰ 

 

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس