خدمات پرستاری در مشهد

اصطلاحات رایج در زخم

کلمات کلیدی مرتبط: دبریدمان , اسلاف , اپیتلیزیشن , نکروز ,  التهاب ,  التهاب_پوستی , گانگرن , فیستول , کالوس , استئومیلیت , عفونت , استخوان , قرمزی , پوست-زخم , اریتما , التهاب , سلولیت , آبسه، چرک،اسکار،گرفت_گرفت_پوستی، پیوند_پوست- فلپ- اکیموز،ترشح _خون،یانوز،کاهش _خون_‌رسانی _بافت تاول، هایپر،_رانولیشن- پوست _اطراف_ زخم- بافت_ شکننده_پوست بیشتر بخوانید “اصطلاحات رایج در زخم”