خدمات پرستاری در مشهد
سرما | دما | سرما زدگی | بدن | گرما |هیپوترمی

سرمازدگی چیست؟ | دما | سرما زدگی | بدن | گرما |هیپوترمی

کاهش دمای بدن (Hypothermia)

      هیپوترمی: به صورت کاهش دمای مرکزی به کمتر از ۳۵ درجه سانتی گراد تعریف می شود. هیپوترمی حاد متعاقب افت ناگهانی دمای بدن در مدت چند دقیقه تا چند ساعت نظیر مواردی که در هنگام غوطه ور شدن در آب سرد یا تغییر ناگهانی آب و هوا ایجاد می شود، پدید می آید. هیپوترمی تحت حاد یا مزمن در اثر افت تدریجی دمای مرکزی در مدت چند ساعت تا چند روز ایجاد می شود. نمونه بارز این حالت در یک منطقه کوهستانی، درشرایط نبود پوشش یا پناهگاه مناسب ایجاد می شود و هیپوترمی در صورتی که دمای مرکزی مابین ۳۲ درجه سانتی گراد و ۳۵ درجه سانتی گراد باشد خفیف در نظرگرفته می شود. بیشتر بخوانید “سرمازدگی چیست؟ | دما | سرما زدگی | بدن | گرما |هیپوترمی”