خدمات پرستاری در مشهد
  • اکسیژن ساز :

اکسیژن ساز وسیله ای برقی جهت تولی اکسیژن مورد نیاز بیماران نیازمند دریافت اکسیژن مانند بیماران کرونای ،بیماران تراکئستومی ،بیماران دارای مشکلات ریوی می باشند این وسیله به آسانی قابلیت حمل دارد این دستگاه قایلیت اکسیژن دهی به بیمار را با فشار LiT 5در دقیقه وخلوص اکسیژن بین ۹۰درصد تا ۹۴درصد میباشد.

اجاره اکسیژن ساز آمریکایی:روزانه ۱۲۰ هزارتومان

اجاره اکسیژن ساز چینی: روزانه ۱۲۰ هزارتومان

اجاره اکسیژن ساز ایرانی روزانه :۱۰۰ هزارتومان

حداقل مدت اجاره۱۰ روز میباشد.

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

 

 

  • اجاره کپسول اکسیژن :

کپسول اکسیژن وسیله ای جهت تامین اکسیژن بیماران نیازمند دریافت اکسیژن می باشد .

کپسول اکسیژن دارای فشار کسیژن قابل تنظیم تا ۱۵LiTدر هر دقیقه وخلوص ۹۹درصد می باشد و عمومادر بیمارانی که به حمایت کم اکسیژن در روز نیاز دارند استفاده می گردد زیرا در استفاده از کپسول بافشار مدت زیاد کپسول ۱۰ لیتری در بازه زمانی ۴ ساعت وکپسول ۴۰ لیتری  حدودا  ۲۰ ساعت خالی می گردد ونیاز به شارژ مجدد خواهد داشت

 

احتیاط مانومتر کپسول به هیچ عنوان با روغن یا گریس چوب نگرددواز قرارگیری در معرض آتش ووارد کردن ضربه به کپسول خوداری گردد.

 

اجاره روزانه کپسول ۱۰ لیتری همراه مانومتر :۳۵هزارتومان
اجاره روزانه کپسول ۴۰ لیتری همراه مانومتر :۶۰هزارتومان

اجاره ماهانه کپسول :۷۵۰هزارتومان

حداقل مدت اجاره ۱۰ روز میباشد

 

 


شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس