خدمات پرستاری در مشهد

بیماری قارچ سیاه (میوکورمایکوزیس)

بیماری قارچ سیاه (میوکورمایکوزیس)

قارچ سیاه نان پوپک زده یا کود حیوانی وارد بدن می شود.

سینوس ها، شش ها، جلد و مغز انسان را متاثر می کند شیوع آن در هر سنی رایج است و بیشترین عامل انتشار سیستم ایمنی ضعیف (که عامل اصلی انتشار آن در بیمار کرونایی ست می باشد) بیشتر بخوانید “بیماری قارچ سیاه (میوکورمایکوزیس)”