خدمات پرستاری در مشهد
دیالیز

انواع مشکلات بیماران دیالیزی و اقدامات پرستاری مربوط به آن

مشکل اول: افزایش حجم مایع

بروز این مشکل ممکن است بنا به دلایل زیر باشد:

احتباس آب و سدیم ناشی از کاهش عملکرد کلیه بیشتر بخوانید “انواع مشکلات بیماران دیالیزی و اقدامات پرستاری مربوط به آن”