کارشناس تغذیه:
طبق نیاز خانواده ها به حظور کارشناس تغذیه جهت مشاوره تغذیه مجموعه تندیس تندرستی با ارسال کارشناسان مجرب نیاز شما عزیزان را بر طرف می نماید.

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

پرستاری
پزشک

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰