خدمات پرستاری در مشهد

اجاره مانیتور روزانه ۸۵ هزار تومان
اجاره پالس اکسی متر انگشتی روزانه ۸ هزار تومان
اجاره پالس اکسی متر رومیزی روزانه ۴۰ هزار تومان
شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :


شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس