• اجاره ساکشن  :

ساکشن جهت خارج کردن ترشحات ریوی وته حلقی بیمار ان تراکئستومی وبیماران دارای هوشیاری پایین مورد استفاده قرار میگیرد

اجاره ساکشن :روزانه ۱۵ هزارتومان

اجاره ساکشن : ماهانه  ۴۵۰ هزارتومان

حداقل مدت اجاره۱۰ روز میباشد

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰